Prevádzkovateľom internetových stránok www.corplife.sk je spoločnosť Corplife GmbH so sídlom Springsiedelgasse 30/2, 1190 Viedeň, Rakúsko – zapísaná v obchodnom registri vedenom Obchodným súdom vo Viedni, číslo zápisu 75 Fr 15665/15 t, ktorá na území Slovenskej republiky podniká prostredníctvom svojej organizačnej zložky Corplife GmbH, organizačná zložka Slovensko, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 459 058, , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 3607/B, kontaktné tel. č.: +421 911 385 076, adresa el. pošty: office@corplife.sk (ďalej len “Prevádzkovateľ”). Prevádzkovateľ vydáva tieto podmienky používania pre prístup a využívanie webových stránok www.corplife.sk (ďalej len “Podmienky používania”):

I. Všeobecné ustanovenie
Prevádzkovateľ prevádzkuje a spravuje portál zamestnaneckých benefitov na svojich internetových stránkach www.corplife.sk (ďalej len “Portál corplife.sk”), ktorý je umiestnený na intranetových stránkach spoločnosti a tým prístupný exkluzívne pre zamestnancov spoločnosti. Prevádzkovateľ prenajíma Portál corplife.sk a s tým súvisiace služby iným podnikateľom (ďalej len “Poskytovateľ”) a umožňuje Poskytovateľovi aby Poskytovateľ mal príležitosť prostredníctvom Portálu corplife.sk uzatvárať s tretími osobami (ďalej len “Zákazník”) zmluvy na využitie služieb Poskytovateľa a/alebo na nákup tovaru Poskytovateľa na základe ktorej je Zákazníkovi vydaný voucher (zľavový poukaz) na dodanie tovaru Poskytovateľa a/alebo využitie služieb Poskytovateľa (ďalej len “voucher” alebo “voucher na tovar/službu”) (zmluva uzatváraná medzi Poskytovateľom a Zákazníkom prostredníctvom Portálu corplife.sk na využitie služieb Poskytovateľa a/alebo na nákup tovaru Poskytovateľa ďalej na účely týchto Podmienok používania len ako “Zmluva”). Prevádzkovateľ len prenajíma Portál corplife.sk Poskytovateľom a umožňuje Poskytovateľom prostredníctvom Portálu corplife.sk uzatvárať so Zákazníkmi Zmluvy na dodanie tovaru Poskytovateľa a/alebo využitie služieb Poskytovateľa. Dodávateľom tovaru či poskytovateľom služby (t.j. Poskytovateľom) je osoba odlišná od Prevádzkovateľa, pričom Poskytovateľ je v ponuke tovaru / služby Poskytovateľa zverejnenej na Portáli corplife.sk vždy presne identifikovaný uvedením jeho identifikačných údajov – obchodného mena, sídla/miesta podnikania, telefónneho čísla predávajúceho, adresy jeho elektronickej pošty a čísla faxu ak ich Poskytovateľ má).Na Portáli corplife.sk sú taktiež uvedené aj identifikačné údaje Prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty). Tieto Podmienky používania bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti osôb využívajúcich Portál corplife.sk (Zákazníkov) pri vstupe na Portál corplife.sk, a využívaní Portálu corplife.sk, ako aj ďalšie súvisiace vzťahy. Zákazník potvrdzuje, že sa pred prvým použitím Portálu corplife.sk, ako aj pred zaslaním objednávky tovaru a/alebo služieb Poskytovateľa prostredníctvom Portálu corplife.sk, či registráciou na Portáli corplife.sk, riadne oboznámil s aktuálnym znením Podmienok používania, tieto akceptuje a zaväzuje sa nimi riadiť a tieto dodržiavať.

Zákazník prehlasuje a zaručuje sa, že: i) je osobou, ktorá spĺňa príslušnými právnymi predpismi stanovené požiadavky pre nákup tovaru a/alebo služby (napr. vek, spôsobilosť na právne úkony a pod.) a je teda spôsobilý na uzavretie Zmluvy s Poskytovateľom prostredníctvom Portálu corplife.sk, ako aj spĺňa ostatné podmienky ak sú tieto pri konkrétnej ponuke tovaru/služby Poskytovateľa vyžadované; ii) je plne spôsobilý na právne úkony, a to najmä s ohľadom na svoj vek, alebo je zastúpený zákonným zástupcom, iii) všetky údaje, ktoré poskytuje Prevádzkovateľovi, či Poskytovateľovi, sú pravdivé, úplné, presné a správne; Prevádzkovateľ nezodpovedá za uvedenie nesprávnych údajov Zákazníkom a za škodu tým spôsobenú; iv) sa pred začiatkom užívania Portálu corplife.sk dôkladne zoznámil s týmito Podmienkami používania, že týmto Podmienkam používania úplne rozumie a súhlasí s nimi; v) bude používať Portál corplife.sk a vkladať príspevky do diskusie prostredníctvom nie viac ako jedného užívateľského účtu; v prípade oprávneného podozrenia, že Zákazník vytvoril a užíva viac užívateľských účtov, má Prevádzkovateľ právo tieto účty zablokovať a zmazať; nebude vkladať na Portál corplife.sk príspevky do diskusie, ktoré by mali urážlivý, diskriminačný alebo inak nevhodný obsah.

Zákazník je povinný pri využívaní Portálu corplife.sk dodržiavať právne predpisy, je povinný vždy rešpektovať práva Prevádzkovateľa aj tretích osôb, najmä pri nakladaní s autorskými dielami a inými predmetmi práv duševného vlastníctva. Zákazník najmä nesmie: i) užívať Portál corplife.sk v rozpore s týmito Podmienkami používania; ii) komerčne užívať ktorúkoľvek časť Portálu corplife.sk spôsobom spôsobilým poškodiť Prevádzkovateľa a/alebo Poskytovateľa; iii) získavať prihlasovacie mená a/alebo heslá iných Zákazníkov; iv) zneužívať, blokovať, modifikovať alebo inak meniť akúkoľvek súčasť Portálu corplife.sk, alebo sa čo len pokúsiť narušiť stabilitu, chod alebo dáta Portálu corplife.sk; v) používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku Portálu corplife.sk. Portál corplife.sk je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných Zákazníkov alebo Prevádzkovateľa, a ktorý je v súlade s jeho určením a technickými možnosťami.

Zákazník sa, bez ohľadu na iné ustanovenia týchto Podmienok používania, zaväzuje, že: i) nebude používať Portál corplife.sk, pokiaľ by jeho použitím zo strany Zákazníka došlo k porušeniu právnych predpisov; ii) pokiaľ má menej než 18 rokov, nebude používať také služby Portalu corplife.sk, u ktorých je podmienkou pre užívanie minimálny vek 18 rokov, pričom takéto služby sú označené symbolom “18+” alebo iným symbolom rovnakého významu.

V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zákazníka, nepravdivosti vyhlásenia či prehlásenia Zákazníka uvedenom v tomto článku Podmienok používania, zodpovedá Zákazník Prevádzkovateľovi za akúkoľvek škodu, ktorá Prevádzkovateľovi v tomto dôsledku vznikne.

II. Obsah vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom
Prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov založených Zmluvami uzatváranými medzi Zákazníkmi a Poskytovateľmi. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie Zmlúv Poskytovateľmi, ani nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú Zákazníkovi na základe alebo v súvislosti so Zmluvou. Činnosť Prevádzkovateľa spočíva v prenajímaní Portálu corplife.sk a s tým súvisiacich služieb iným

podnikateľom – Poskytovateľom a umožnení aby Poskytovateľ mal prostredníctvom Portálu corplife.sk príležitosť uzatvárať so Zákazníkmi zmluvy na využitie služieb Poskytovateľa a/alebo na nákup tovaru Poskytovateľa (na základe ktorých je Zákazníkovi vydaný voucher na tovar/službu) popísané Poskytovateľom v ponuke zverejnenej na Portáli corplife.sk, pričom za tento tovar/službu je Zákazník povinný zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu uvedenú v tejto ponuke.

III. Objednávka
Poskytovateľ na Portáli corplife.sk propaguje službu a/alebo tovar, a to vrátane hodnoty ponúkanej služby a/alebo tovaru, t. j. vrátane pôvodnej ceny, zľavy a sumy, ktorú Zákazník pri uzavretí Zmluvy prostredníctvom Portálu corplife.sk ušetrí. Ceny Poskytovateľmi ponúkaných tovarov a/alebo služieb prostredníctvom Portálu corplife.sk sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní (ďalej aj len “Cena”). Možnosť uzavretia Zmluvy na tovar a/alebo služby Poskytovateľa za zvýhodnených podmienok a za Cenu je v platnosti po dobu uvedenú na Portáli corplife.sk pri danej ponuke tovaru a/alebo služby (stanovenie trvania platnosti ponuky je výlučne na rozhodnutí Poskytovateľa). Ak má Zákazník záujem zakúpiť si ponúkaný tovar a/alebo službu od Poskytovateľa prostredníctvom Portálu corplife.sk, vyplní všetky požadované údaje pri ponuke daného tovaru a/alebo služby, zvolí požadované množstvo tovaru a/alebo služby, spôsob platby a adresu elektronickej pošty, na ktorú mu bude voucher s unikátnym kódom zaslaný a tieto údaje zašle elektronicky prostredníctvom Portálu corplife.sk Poskytovateľovi postupom uvedeným na Portáli corplife.sk (ďalej len “objednávka”). Pred odoslaním objednávky je Zákazníkovi umožnené skontrolovať a prípadne elektronicky zmeniť údaje, ktoré do objednávky Zákazník vložil Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich prípadnej zmene zo strany Zákazníka, Zákazník odošle objednávku Poskytovateľovi kliknutím na tlačidlo “Dokončiť a zaplatiť” – objednávka s povinnosťou platby zákazníka za objednaný tovar a/alebo službu. Objednávka je návrhom na uzavretie zmluvy na dodanie tovaru či poskytnutie služby Poskytovateľom, ktorá je uzatváraná medzi Zákazníkom a Poskytovateľom prostredníctvom Portálu corplife.sk. Odoslaním objednávky Zákazník zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto Podmienok používania, ako aj obchodnými podmienkami Poskytovateľa daného tovaru a/alebo služby, akceptuje ich a zaväzuje sa nimi riadiť, a zároveň taktiež berie na vedomie, že zaslanie objednávky je záväzné a zahŕňa povinnosť Zákazníka zaplatiť cenu za tovar a/alebo službu na ktoré sa voucher vzťahuje. O prijatí objednávky Poskytovateľom bude Zákazník informovaný e-mailovým oznámením o jej prijatí zaslaným na e-mailovú adresu Zákazníka. Zmluva medzi Poskytovateľom a Zákazníkom sa považuje za uzavretú momentom doručenia vouchera Zákazníkovi podľa čl. IV. Podmienok používania (vznik zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom). Zmluva, t.j. zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Zákazníkom trvá po dobu trvania práv a povinností Poskytovateľa a Zákazníka z nej vyplývajúcich; záväzky Poskytovateľa a Zákazníka zo Zmluvy zanikajú ich splnením alebo inými spôsobmi podľa platných právnych predpisov alebo obchodných podmienok príslušných Poskytovateľov. Zákazník súhlasí s uzavretím Zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Zákazník taktiež berie na vedomie, že náklady, ktoré mu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavieraním Zmluvy, ako sú náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory, prípadne zasielanie SMS správ a iné, si hradí Zákazník sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi týchto služieb pre Zákazníka. Ďalšie informácie ohľadom Zmluvy medzi Zákazníkom a Poskytovateľom sú uvedené v obchodných podmienkach jednotlivých Poskytovateľov zverejnených na Portáli corplife.sk, s ktorými je Zákazník povinný sa pred odoslaním objednávky riadne oboznámiť a odoslaním objednávky vyjadruje s obchodnými podmienkami

Poskytovateľa príslušného tovaru a/alebo služby svoj súhlas. Všetky prípadné obmedzenia dodania tovaru či poskytnutia služby sú uvedené v ponuke príslušného tovaru a/alebo služby Poskytovateľa zverejnenej na Portáli corplife.sk.

IV. Dodanie vouchera
Do 24 hodín od obdržania platby od Zákazníka za príslušný tovar a/alebo službu Poskytovateľa na ktoré sa voucher vzťahuje, bude pre Zákazníka vystavený a Zákazníkovi odoslaný voucher a to na adresu jeho elektronickej pošty, ktorú uviedol pri odoslaní objednávky. Za doručenie vouchera Zákazníkovi v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje doručenie e-mailovej správy Zákazníkovi spolu s odkazom na stiahnutie elektronickej verzie vouchera; po kliknutí na predmetný odkaz sa voucher Zákazníkovi sprístupní a otvorí. Zaslanie vouchera na adresu elektronickej pošty Zákazníka – t.j. zaslanie e-mailovej správy s odkazom na stiahnutie elektronickej verzie vouchera je bezplatné. Voucher (v tlačenej podobe, resp. elektronickej podobe) je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z voucheru. Príslušný odkaz na voucher je aktívny až do uplatnenia v užívateľskom konte Zákazníka. Podmienky uplatnenia voucheru sú uvedené v konkrétnej ponuke daného tovaru a/alebo služby Poskytovateľa na Portáli corplife.sk a zároveň sú tieto uvedené priamo na voucheri.

V. Podmienky použitia vouchera
Podmienky uplatnenia a použitia vouchera (vrátane doby jeho platnosti) sú uvedené v konkrétnej ponuke tovaru a/alebo služby Poskytovateľa na Portáli corplife.sk, ako aj priamo na voucheri a Zákazník sa zaväzuje ich dodržiavať. Po uplynutí doby platnosti vouchera stráca Zákazník nárok na poskytnutie práv vyplývajúcich z vystaveného voucheru. Každý Zákazník si môže v rámci príslušnej ponuky tovaru a/alebo služby Poskytovateľa objednať len jeden voucher, pokiaľ nie je v konkrétnej ponuke Poskytovateľa na Portáli corplife.sk uvedené inak. Rovnako pokiaľ Poskytovateľ nestanoví inak, je možné voucher využiť iba jednorazovo a to v plnej výške hodnoty voucheru a tento nie je možné vymeniť za hotovosť. Ak ponuka tovaru a/alebo služby Poskytovateľa na Portáli corplife.sk stanovuje potrebu dojednania termínu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom na poskytnutie plnenia (napríklad deň a hodinu rezervácie u Poskytovateľa na poskytnutie služby), Klient si dohodne spôsobom uvedeným v ponuke tovaru a/alebo služby zverejnenej na Portáli corplife.sk (telefonicky, e-mailom a pod.) termín využitia plnenia. Dodacie podmienky, lehota dodania tovaru a/alebo poskytnutia služby Poskytovateľom na kt. bol voucher vystavený, ako aj informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Zákazníkov, ako aj adresa na ktorej môže Zákazník uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby na kt. bol voucher vystavený, podať sťažnosť alebo iný podnet sa riadia a sú uvedené v obchodných podmienkach jednotlivých Poskytovateľov. Prevádzkovateľ ani Poskytovateľ nenesú zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie či zničenie vouchera.

VI. Cena a platenie
Cena ponúkaného tovaru / služby Poskytovateľa pri uzavretí Zmluvy na využitie služieb Poskytovateľa a/alebo na nákup tovaru Poskytovateľa prostredníctvom Portálu corplife.sk je vždy uvedená v konkrétnej ponuke Poskytovateľa na Portáli corplife.sk.

Ceny Poskytovateľmi ponúkaných tovarov a/alebo služieb prostredníctvom Portálu corplife.sk sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní; v ponuke tovaru a/alebo služby Poskytovateľa sú taktiež uvedené i prípadné náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, ktoré môžu byť Zákazníkom znášané v súvislosti s dodaním tovaru, či poskytnutím služby Poskytovateľom, na ktoré bol voucher vystavený, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno vopred určiť, v ponuke Poskytovateľa bude uvedená informácia, že tieto náklady a poplatky nie sú zahrnuté v cene daného tovaru a/alebo služby na kt. je voucher vystavený a teda že do celkovej ceny plnenia môžu byť ešte zarátané takéto náklady alebo poplatky. Pri objednávke si Zákazník môže zvoliť príslušný spôsob úhrady tovaru a/alebo služby Poskytovateľovi na kt. sa voucher vzťahuje; úhrada môže byť realizovaná niektorým z nasledovných spôsobov:

VII. Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Poskytovateľa
Informácie o pôvodných cenách tovarov a/alebo služieb Poskytovateľa (pred zľavou) a zľavách uvedených na internetových stránkach www.corplife.sk sú informáciami ktoré poskytuje Poskytovateľ a Prevádzkovateľ tak nenesie zodpovednosť za ich správnosť. Vzhľadom k tomu, že tovar je dodávaný a služby poskytované priamo Poskytovateľom, Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za riadne a včasné dodanie tovaru či poskytnutie služby Poskytovateľom. Zákazník je tak povinný svoje práva, najmä práva zo zodpovednosti za vady tovaru a/alebo služby, a reklamácie a sťažnosti týkajúce sa tovarov a/alebo služieb uplatňovať priamo u Poskytovateľa.

Poskytovateľ ako dodávateľ tovaru a/alebo poskytovateľ služby je plne zodpovedný za: dodanie tovaru, či poskytnutie služby Zákazníkovi; za ich kvalitu a rozsah plnenia; za naplnenie práv Zákazníka z vydaného voucheru; za pravdivosť a úplnosť ponuky tovaru a/alebo služby zverejnenej na Portáli corplife.sk a za plnenie všetkých práv Zákazníka a povinností vo vzťahu k Zákazníkovi v súvislosti s tovarom a/alebo službou vyplývajúcich z platných právnych predpisov (vrátane všetkých požadovaných informačných a iných povinností vo vzťahu k Zákazníkovi v súvislosti so Zmluvou so Zákazníkom uzavretou prostredníctvom Portálu corplife.sk na dodanie tovaru a/alebo poskytnutie služieb Poskytovateľa vyplývajúcich z platnej legislatívy), a to tak v súvislosti s kúpou tovarov a/alebo služieb od Poskytovateľa prostredníctvom Portálu corplife.sk na kt. je vystavený voucher ako aj v súvislosti s poskytovaním plnenia Zákazníkovi. Prevádzkovateľ za uvedené v predchádzajúcej vete nezodpovedá. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe alebo v súvislosti so Zmluvou a využitím služby Poskytovateľa, či tovarom Poskytovateľa.

VIII. Reklamácie
1. Podmienky reklamácie

Prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvného vzťahu založeného Zmluvou uzavretou medzi Poskytovateľom na jednej strane a Zákazníkom na strane druhej. Prevádzkovateľ nezodpovedá za plnenie Zmluvy.

V prípade nedodania vouchera Zákazníkovi (t.j. nedoručenia vouchera Zákazníkovi na jeho e-mailovú adresu ktorú uviedol v objednávke), nefunkčnosti odkazu na stiahnutie elektronickej verzie vouchera, nemožnosti otvorenia súboru s voucherom, prípadne iných vád týkajúcich sa vystavenia vouchera, je Zákazník oprávnený tieto reklamovať na adrese: servis@corplife.sk. Zodpovednosť za vady vouchera sa riadi podľa všeobecných predpisov (ust. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade spotrebiteľov; ust. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v prípade osôb kt. nie sú spotrebiteľmi) Reklamácia Zákazníka podľa predošlej vety bude vybavená v primeranej lehote vzhľadom na charakter reklamovanej závady, najneskôr však v lehote podľa platných právnych predpisov; Zákazník má právo na bezplatné odstránenie závad vouchera (opravu, výmenu), v prípade nemožnosti odstránenia závad vouchera právo odstúpiť od zmluvy.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady tovarov a/alebo služieb dodávaných/poskytovaných Poskytovateľmi; za tieto vady zodpovedá Poskytovateľ; zodpovednosť za vady tovarov a/alebo služieb dodávaných/poskytovaných Poskytovateľmi sa riadi podľa všeobecných predpisov (ust. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade spotrebiteľov; ust. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v prípade osôb kt. nie sú spotrebiteľmi). V prípade ak sú prípadne Poskytovateľom alebo výrobcom poskytované záruky na tovar a/alebo službu podľa prísnejších zásad, ako ustanovujú všeobecné predpisy, informácie o existencii a podrobnostiach takejto záruky (ak ju Poskytovateľ alebo výrobca poskytuje) budú uvedené v ponuke tovaru a/alebo služby na Portáli corplife.sk alebo obchodných podmienkach príslušného Poskytovateľa, rovnako ako aj prípadné informácie o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných Zákazníkovi po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak by takáto pomoc bola Poskytovateľom poskytovaná. Vzhľadom na vzájomnú dohodu medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom, je Zákazník, odhliadnuc od prvej vety tohto bodu 1. Podmienok používania oprávnený adresovať svoje oznámenie o odstúpení od Zmluvy na adresu Prevádzkovateľa (ktorý je na prijímanie takýchto odstúpení od zmluvy Poskytovateľom splnomocnený) a to podľa nasledujúcich bodov tohto čl. VIII Podmienok používania. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za činnosť, služby a/alebo tovar Poskytovateľa a že všetky práva Zákazníkov plynúce zo Zmlúv sú právami voči Poskytovateľovi.

2. Odstúpenie od zmluvy
2a) Právo na odstúpenie od zmluvy
Zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej na účely tohto čl. Podmienok používania len ako “spotrebiteľ”) – je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu.; v prípade tovaru na ktorý bol voucher vystavený je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcej vety je spotrebiteľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy a to jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu: Corplife GmbH, organizačná zložka Slovensko, kontaktné tel. č. +421 911 385 076, alebo e-mailom na e-mailovú adresu: servis@corplife.sk.

2b) Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby ktoré spotrebiteľ uhradil na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, najmä uhradená cena za tovar a/alebo službu na kt. bol vystavený voucher, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od spotrebiteľa na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou ako sú náklady na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy podľa bodu 2a týchto Podmienok používania. Úhrada týchto platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri svojej platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov spotrebiteľovi.

V prípade tovarov budú platby podľa prvej vety tohto bodu 2b Podmienok používania spotrebiteľovi uhradené až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Poskytovateľa tovaru od ktorého bol tovar zakúpený alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr; spotrebiteľ je povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu Poskytovateľa tovaru od ktorého bol tovar zakúpený najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle spotrebiteľ späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ, a to aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Spotrebiteľ zodpovedá len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade služieb, ak spotrebiteľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ povinný uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy spotrebiteľ oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy spôsobom podľa bodu 2a týchto Podmienok používania. Prevádzkovateľ a Poskytovateľ týmto poučujú spotrebiteľa že v prípade začatia poskytovania služby Poskytovateľom na ktorú bol voucher vystavený pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie tejto služby na ktorú bol voucher vystavený pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, spotrebiteľ udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Prevádzkovateľ a Poskytovateľ týmto poučujú spotrebiteľa, že v prípade prípadného využitia voucheru vystaveného na využitie poskytovania elektronického obsahu Poskytovateľom inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ udelením súhlasu so začatím poskytovania takéhoto elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak jej predmetom je: a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby; b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy; c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa; d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze; e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený; f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom; g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť; h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal; i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil; j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale; k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote; l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade vystavenia voucheru na dodanie tovarov a/alebo služieb Poskytovateľa uvedených v predchádzajúcej vete, spotrebiteľ nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Ustanovenia tohto čl. VIII. Podmienok používania o odstúpení od zmluvy sa nevzťahujú na vouchery na využitie služieb Poskytovateľa spočívajúcich v obstaraní zájazdu, nakoľko v zmysle ust. § 3 písm. a) zák. č. 102/2014 Z.z. sa ustanovenia tohto zákona nevzťahujú na zmluvy o obstaraní zájazdu. Orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 829 99 Bratislava 27, Slovenská republika.

V prípade, ak by Zákazník – spotrebiteľ (t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) nebol spokojný so spôsobom, ktorým bola vybavená jeho reklamácia alebo ak by sa domnieval, že boli porušené jeho práva, Zákazník – spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa (pokiaľ sa týka tovarov a/alebo služieb dodávaných/poskytovaných Poskytovateľmi) alebo ak sa jedná o vady týkajúce sa vystavenia voucheru na Prevádzkovateľa (napr. nefunkčnosť odkazu na stiahnutie elektronickej verzie vouchera, nemožnosť otvorenia súboru s voucherom, nedoručenia vouchera Zákazníkovi – spotrebiteľovi na jeho e-mailovú adresu ktorú uviedol v objednávke, prípadne iných vád týkajúcich sa vystavenia vouchera) so žiadosťou o nápravu (ďalej aj len “žiadosť o nápravu”). Ak by na žiadosť o nápravu bolo odpovedané zamietavo alebo by na ňu Zákazník – spotrebiteľ nedostal odpoveď do 30 dní odo dňa jej odoslania, Zákazník – spotrebiteľ má možnosť podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len “návrh”) v zmysle zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ak sa jedná o spory na ktoré sa tento zákon vzťahuje) a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia a iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a Zákazník – spotrebiteľ tento taktiež nájde http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s alebo má možnosť podať návrh prostredníctvom tzv. platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

IX. Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ v plnej miere rešpektuje a chráni osobné údaje Zákazníkov a to v zmysle osobitného dokumentu o ochrane osobných údajov, ako aj v zmysle príslušného zákona. Zákazník odoslaním objednávky, prípadne Zákazník ktorý sa zaregistruje na Portáli corplife.sk. pre účely zasielania reklamných informácií a obchodných oznámení súvisiacich so službami Prevádzkovateľa vyplnením registračného formulára na Portáli corplife.sk a jeho odoslaním Prevádzkovateľovi (ďalej aj len “registrácia na Portáli corplife.sk”) udeľuje Prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov: mena, priezviska, prípadne obchodného mena a identifikačného čísla Zákazníka právnickej osoby, bydliska Zákazníka a prípadne sídla/miesta podnikania Zákazníka právnickej osoby, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, dátumu narodenia. Tento súhlas so spracovaním Osobných údajov udeľuje Zákazník na účely činnosti smerujúcej k uzavretiu a následného uzavretia Zmluvy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom prostredníctvom Portálu corplife.sk na dodanie tovaru či poskytnutie služby Poskytovateľom pre Zákazníka, pre účely realizácie práv a povinností z tejto Zmluvy a pre účely zasielania reklamných informácií a obchodných oznámení Zákazníkovi. Odoslaním objednávky Zákazník taktiež udeľuje Prevádzkovateľovi svoj súhlas s odovzdaním či sprístupnením Osobných údajov prostredníctvom webového rozhrania, vrátane údajov súvisiacich s voucherom, (vrátane Ceny a informácií o predmete plnenia na poskytnutie ktorého má Zákazník právo na základe zakúpenia tovaru a/alebo služby od Poskytovateľa prostredníctvom Portálu corplife.sk) a to Poskytovateľovi, ktorý je Zákazníkovi povinný, na základe uplatnenia voucheru, poskytnúť mu príslušný tovar a/alebo služby; Prevádzkovateľ je oprávnený takto odovzdať či sprístupniť Osobné údaje prostredníctvom webového rozhrania Poskytovateľovi (vrátane Ceny a informácií o predmete plnenia) na účely uzavretia Zmluvy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, na účely vystavenia daňového dokladu vo vzťahu k predmetu plnenia v súlade s príslušnými daňovými predpismi, za účelom realizácie predmetu plnenia na ktoré má Zákazník nárok na základe zakúpenia tovaru a/alebo služby od Poskytovateľa prostredníctvom Portálu corplife.sk na ktoré bol vystavený voucher a za účelom realizácie práv a povinností strán zo Zmluvy. Zákazník udeľuje tento súhlas so spracovaním svojich Osobných údajov podľa tohto článku Podmienok používania na čas do odvolania tohto súhlasu Zákazníkom; Zákazník týmto zároveň berie na vedomie, že udelený súhlas so spracovaním svojich Osobných údajov môže kedykoľvek odvolať písomným odvolaním na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: servis@corplife.sk Ochrana osobných údajov Zákazníkov, ktorí sú fyzickými osobami, je zabezpečená v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”). Zákazník berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje Osobné údaje správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa o akejkoľvek zmene svojich Osobných údajov. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté Osobné údaje sú správne, presné a pravdivé a že bol Prevádzkovateľom poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie Osobných údajov. Zákazník ďalej prehlasuje, že bol poučený o tom, že svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov udelený podľa tohto článku Podmienok používania môže odvolať písomným oznámením doručeným na adresu Prevádzkovateľa. V prípade ak by sa Zákazník domnieval, že Prevádzkovateľ alebo ktorýkoľvek sprostredkovateľ uskutočňuje spracovávanie jeho Osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Zákazníka alebo v rozpore so zákonom, má právo požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie a o odstránenie závadného stavu; Zákazník sa v takomto prípade môže taktiež obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Zákazník odoslaním objednávky voucheru, či registráciou na Portáli corplife.sk taktiež udeľuje svoj súhlas so zasielaním reklamných informácií súvisiacich so službami Prevádzkovateľa na elektronickú adresu Zákazníka uvedenú v odoslanej objednávke, či uvedenú pri registrácii na Portáli corplife.sk, ako aj súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Prevádzkovateľom na túto adresu; Zákazník odoslaním objednávky, či registráciou na Portáli corplife.sk potvrdzuje, že tento jeho súhlas so zasielaním informácií a obchodných oznámení udeľuje Zákazník dobrovoľne a je oprávnený tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať písomným odvolaním doručeným na adresu Prevádzkovateľa. Odoslaním objednávky, či registráciou na Portáli corplife.sk Zákazník taktiež udeľuje Prevádzkovateľovi svoj súhlas so zhromažďovaním a analyzovaním anonymizovaných údajov o správaní Zákazníka na Portáli corplife.sk prostredníctvom služby Google Analytics, ktorá umožňuje analyzovať správanie Zákazníkov ktorí navštívia Portál corplife.sk prostredníctvom počítačového zariadenia či mobilných telefónov, a to na účely internej analýzy a vyhodnocovania správania sa Zákazníkov na Portáli corplife.sk Prevádzkovateľom, a to na čas do odvolania tohto súhlasu Zákazníkom. Prevádzkovateľ týmto informuje Zákazníkov, že dáta získané a zhromažďované prostredníctvom služby Google Analytics neobsahujú žiadne osobné údaje Zákazníkov ani údaje ktoré by mohli akokoľvek identifikovať konkrétnych Zákazníkov. V prípade ak Zákazník nesúhlasí s takýmto analyzovaním a zhromažďovaním anonymizovaných údajov o jeho správaní na Portáli corplife.sk je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas a to písomne na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: servis@corplife.sk.

Súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj podmienky ochrany osobných údajov, s ktorými sa môžete oboznámiť na našej internetovej stránke www.corplife.sk alebo kliknutím na tento link: Podmienky ochrany osobných údajov.

X. Záverečné ustanovenia
Prístup na Portál corplife.sk a používanie Portálu corplife.sk je bezplatné. Zákazník však sám znáša svoje vlastné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu a používania Portálu corplife.sk (t.j. náklady na internetové pripojenie a iné), ktoré si hradí Zákazník sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi takýchto služieb pre Zákazníka.

Prevádzkovateľ nezaručuje neprerušený prístup na Portál corplife.sk, ani bezchybnosť a bezpečnosť Portálu corplife.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Zákazníkom pri realizácii prístupu a užívaní Portálu corplife.sk, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na Portáli corplife.sk, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou Portálu corplife.sk, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku, neoprávneného prístupu k prenosom a dátam Zákazníkov. Kliknutím na niektoré odkazy na Portáli corplife.sk môže dôjsť k opusteniu Portálu corplife.sk a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup Zákazníka na Portál corplife.sk. Zákazník nesie zodpovednosť za škody vzniknuté neoprávneným zásahom Zákazníka do Portálu corplife.sk alebo systému, ktorý realizuje prenos z Portálu corplife.sk tretím osobám.

Prevádzkovateľ prenajíma Portál corplife.sk Poskytovateľom a nenesie zodpovednosť za prípadné nedostatky obsahu alebo vzhľadu materiálov zverejňovaných Poskytovateľmi na Portáli corplife.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za úplnosť, presnosť, pravdivosť materiálov zverejňovaných na Portáli corplife.sk, ani za prípadné nekalosúťažné konanie Poskytovateľov prostredníctvom Portálu corplife.sk alebo porušenie osobnostných alebo autorských práv. Webová prezentácia iných objektov, na ktoré internetové stránky Prevádzkovateľa www.corplife.sk odkazujú, nie sú pod kontrolou Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah či vzhľad. Prevádzkovateľ zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu či propagáciu prevádzkovanú akoukoľvek treťou osobou prostredníctvom internetových stránok www.corplife.sk.
Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti s Portálom corplife.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup a užitie Portálu corplife.sk realizované. Pokiaľ je alebo sa stane niektoré z ustanovení Podmienok používania neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ môže znenie týchto Podmienok používania meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ bude informovať zákazníkov o zmene Podmienok používania na Portáli corplife.sk, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením Podmienok používania mohli zákazníci bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť. Nové Podmienky používania nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na Portáli corplife.sk a nahrádzajú ich predchádzajúce znenie a v prípade objednávok budú sa aplikovať na objednávky zaslané po nadobudnutí ich účinnosti. Vzťahy, ktoré neupravujú tieto Podmienky používania, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Činnosť Prevádzkovateľa podlieha dohľadu a dozoru príslušného živnostenského úradu (Obvodný úrad Bratislava, odbor živnostenského podnikania, Staromestská 6, 814 40 Bratislava.

Tieto Podmienky používania sú platné a účinné od 25.05.2018.

JAZYK
  • en
  • de
1
SOCIÁLNE