Podmienky ochrany osobných údajov a informácie o spracúvaní
podľa ustanovení Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Corplife GmbH, organizačná zložka Slovensko ctí ochranu súkromia a dôsledne dbá na dodržiavanie právnych predpisov na ochranu osobných údajov dotknutých osôb.

Pri spracúvaní osobných údajov striktne dodržiava zásady spracúvania osobných údajov podľa článku 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj „Nariadenie“).

V súvislosti so spracovaním osobných údajov zo strany Corplife Slovensko ako prevádzkovateľa Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej aj „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článku 13 a 14 Nariadenia.

Pokiaľ dochádza k uzavretiu zmluvy priamo s dotknutou osobou, tvoria tieto podmienky súčasť Všeobecných obchodných podmienok Corplife Slovensko.

V iných prípadoch môže Corplife Slovensko oboznámiť dotknutú osobu o týchto podmienkach ochrany osobných údajov ich predložením v listinnej podobe (aj ako príloha zmluvy), zaslaním na e-mailovú adresu alebo odkazom na ich zverejnené znenie na internete.

Zároveň však tieto podmienky platia aj v prípadoch, keď Corplife Slovensko vykonáva opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

1. Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľ, ktorý sám určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, je spoločnosť:

Corplife GmbH, organizačná zložka Slovensko
sídlo: Kutlíkova 1755/17, 852 50 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 50 459 058,
organizačná zložka je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 3607/B,
zástupca prevádzkovateľa: vedúci organizačnej zložky podľa zápisu vo verejnom obchodnom registri (ďalej aj „Corplife Slovensko“)
Kontakt:
e-mail: gdpr@corplife.sk
tel.: 0911 385 076

2. Sprostredkovateľ
Corplife Slovensko vystupuje v zmluvných vzťahoch aj ako sprostredkovateľ, ak spracúva osobné údaje v mene iného prevádzkovateľa.

V týchto prípadoch spracúva Corplife Slovensko osobné údaje výlučne v súlade s podmienkami upravenými v článku 28 Nariadenia, a to na základe zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom, v mene ktorého osobné údaje spracúva.

Sprostredkovateľ nie je oprávnený meniť akýmkoľvek spôsobom účel spracúvania osobných údajov, ani spracúvať osobné údaje pre vlastné účely alebo pre účely tretích osôb.

3. Zodpovedná osoba
Materská spoločnosť Prevádzkovateľa – Corplife GmbH, so sídlom Springsiedelgasse 30/2, 1190 Viedeň, Rakúsko – určila v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov a uplatňovania práv dotknutých osôb podľa článku 37 ods. 2 Nariadenia zodpovednú osobu pre skupinu podnikov, do ktorej patrí aj Prevádzkovateľ.

Zodpovedná osoba taktiež spolupracuje s dozorným orgánom a plní úlohu kontaktného miesta pre dozorný orgán.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú:

e-mail: gdpr@corplife.sk
tel.: 0911 385 076
adresa: Kutlíkova 1755/17, 852 50 Bratislava

4. Portál
Corplife Slovensko poskytuje svoje služby prostredníctvom portálu zamestnaneckých benefitov www.corplife.sk (ďalej aj „Portál“). Pre jednotlivého zmluvného partnera vytvárame na Portáli osobitnú sekciu na prístup, ktorá partnera označuje (spravidla v tvare „nazovpartnera.corplife.sk“).

Zamestnanci nášho zmluvného partnera alebo iné osoby vybrané naším zmluvným partnerom majú prostredníctvom Portálu prístup k naším službám, pričom spravidla ide o dotknuté osoby (ďalej aj „Užívatelia“).

A. Registrácia
Počas procesu registrácie na Portáli získavame o Užívateľovi tieto údaje:

 • Meno, priezvisko
 • Osobné číslo
 • Miesto pracoviska
 • E-mailová adresa
 • Heslo
 • Aktivačný kód/link

Užívateľ môže sám na základe vlastnej registrácie na Portáli poskytnúť uvedené údaje. Aktivačný kód/link zasielame Užívateľovi pre účely overenia totožnosti.

Pri prvom prihlásení vyjadruje Užívateľ súhlas s užívateľskými podmienkami Portálu (Všeobecné obchodné podmienky) a je poučený o týchto podmienkach ochrany osobných údajov.
Pre účely nákupu tovaru alebo objednania služieb poskytuje Užívateľ na Portáli tieto údaje:

 • Meno, priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Adresa bydliska, sídla alebo iná adresa pre dodanie tovaru alebo pre poskytnutie služieb
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo

B. Funkcie
Na Portáli pre Užívateľov poskytujeme tieto funkcie:

 • Poskytovanie benefitov
 • Nákup služieb a tovaru
 • Dodanie vouchera
 • Prehľad aktívnych ponúk
 • Podanie sťažnosti
 • Komunikácia s nami (kontaktný formulár)
 • Objednanie zasielania reklamných informácií (newsletter) a obchodných oznámení na zvolenú e-mailovú adresu

C. Spracúvanie údajov
Údaje poskytnuté Užívateľom v rámci registrácie alebo využívania funkcií používame v rozsahu, v akom je to potrebné na poskytnutie relevantnej funkcie na Portáli, na plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na žiadosť dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia).

V rozsahu, v akom je to potrebné, poskytnuté údaje spracúvame aj nad rámec skutočného plnenia zmluvy s cieľom chrániť naše oprávnené záujmy.

D. Zodpovednosť
Za ochranu osobných údajov a ich spracúvanie zodpovedá Corplife Slovensko ako prevádzkovateľ.

Pokiaľ Corplife Slovensko koná ako sprostredkovateľ, tak zodpovedá voči dotknutej osobe v rozsahu upravenom Nariadením.

Ak poskytnete údaje na spracovanie spôsobom uvedeným na Portáli, spoluzodpovedáte za poskytnutie úplných a správnych údajov Užívateľa. Pokiaľ dôjde k zmene registrovaných údajov, je Užívateľ povinný tieto údaje zmeniť a aktualizovať prostredníctvom nastavení Portálu.

E. Heslá
K účtu Užívateľa možno získať prístup len s heslom. Za nastavenie bezpečného hesla a jeho uloženie tak, aby k nemu nemohli získať prístup tretie strany, zodpovedá Užívateľ.

F. Uplatnenie podmienok používania
Na využívanie služieb prostredníctvom Portálu sa uplatňujú aj podmienky používania Portálu pre Užívateľov dostupné na www.corplife.sk.

Odmietnutie alebo nerešpektovanie podmienok používania Portálu má za následok, že Corplife znemožní alebo obmedzí Užívateľovi prístup na Portál.

G. Google Analytics
Corplife Slovensko využíva nástroj Google Analytics, pomocou ktorého spracúva a analyzuje anonymizované údaje o správaní Užívateľa na Portáli, a to prostredníctvom počítačového zariadenia či mobilných telefónov na účely internej analýzy a vyhodnocovania používania Portálu.

Údaje získané a zhromažďované prostredníctvom služby Google Analytics neobsahujú žiadne osobné údaje Užívateľov, ani údaje, ktoré by mohli akokoľvek identifikovať konkrétnych Užívateľov.

H. Zrušenie účtu Užívateľa
Údaje, ktoré ste poskytli na Portáli, môžete kedykoľvek vymazať a zrušiť účet používateľa prostredníctvom nastavení, čo môže mať za následok znemožnenie alebo obmedzenie prístupu na Portál.

Pritom môžete tiež namietať voči uchovávaniu osobných údajov poskytnutých v rámci registrácie na Portáli a jeho používania.

Rovnako budú vymazané údaje, ktoré sme uchovávali, akonáhle sa naplní účel, pre ktorý sa získali, a neexistuje žiadna zákonná povinnosť uchovať ich s cieľom zabrániť vymazaniu.

V prípade, že sa údaje nevymažú z dôvodu, že sú potrebné na iné právne prípustné účely, ich spracovanie sa obmedzí. To znamená, že údaje budú zablokované a nebudú spracúvané na iné účely. Uvedené sa vzťahuje napríklad na údaje Užívateľov, ktoré musia byť uchované podľa právnych predpisov v oblasti daní alebo obchodného práva.

I. Súbory Cookies
Keď Užívateľ navštívi alebo využije platformu, automaticky sa zhromažďujú a ukladajú do protokolov serverov technické informácie, ktoré spoločnosti CorpLife pošle prehliadač Užívateľa. Sú to najmä údaje uložené v súboroch cookies. V každom prípade spoločnosť CorpLife nebudeme predávať, opätovne uvádzať na trh ani iným spôsobom prenášať osobné údaje / registračné údaje Užívateľov tretím stranám.

5. Účel spracúvania osobných údajov
Osobné údaje dotknutej osoby spracúvame pre nasledovné účely:

 • Poskytovanie služieb a benefitov Užívateľom prostredníctvom Portálu
 • Uzatváranie, evidencia a správa zmlúv s našimi partnermi vrátane starostlivosti o Užívateľa (napr. služba elektronickej korešpondencie) a manažérskych analýz
 • Vybavovanie sťažností a reklamácií
 • Zúčtovanie platieb
 • Riadenie rizika podvodu, oznamovanie protispoločenskej činnosti
 • Evidencia hlásení o neobvyklých obchodných operáciách a ich vybavenie a identifikácia klienta na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
 • Súdne a rozhodcovské spory, mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • Spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov
 • Ponuka produktov a služieb a poskytnutie informácií v rámci priameho marketingu
 • Správa registratúry
 • Výkon vnútorného auditu, výkon funkcie v súlade s predpismi, výkon funkcie riadenia rizík
  • 6. Právny základ spracúvania osobných údajov
   Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy (článok 6 (1) b) Nariadenia), najmä v prípade registrácie na Portál a prijatím Všeobecných obchodných podmienok Portálu.

   Rovnako je právnym základom plnenie povinností Corplife Slovensko podľa právnych predpisov (článok 6 (1) c) Nariadenia), napr. podľa predpisov na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, obchodných, účtovných a daňových predpisov alebo podľa pracovnoprávnych predpisov.

   Pokiaľ je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby (článok 6 (1) a) Nariadenia), spoločnosť Corplife Slovensko na potrebu súhlasu dotknutú osobu upozorní a zodpovedajúco poučí.

   Spoločnosť Corplife Slovensko je oprávnená spracúvať osobné údaje, pokiaľ je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov (článok 6 (1) f) Nariadenia). Spracúvanie je však prípustné iba v takom prípade, ak nad takýmito záujmami neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

   Oprávnené záujmy Corplife Slovensko sú:

   • Komplexná ochrana a zvýšenie komfortu Užívateľa
   • Poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu
   • Zber dát v snahe dosiahnuť integritu poskytnutých údajov
   • Získavanie informácií, najmä o trhových podmienkach
   • Vyhodnocovanie a analyzovanie údajov
   • Právna ochrana, riadne a včasné plnenie právnych povinností, uplatňovanie nárokov, vymáhanie pohľadávok
   • Predchádzanie škodám, podvodom a iným porušeniam právnych povinností
   • Riadenie rizika vzniku škôd a podvodu, odhaľovanie páchateľov
   • Dátová bezpečnosť a bezpečnosť informačných systémov

   Predmetom spracúvania môžu byť osobitné kategórie osobných údajov, najmä pokiaľ Corplife Slovensko plní povinnosti podľa predpisov na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

   Predmetom spracúvania nie sú osobné údaje dotknutých osôb, ktoré nedovŕšili 16 rokov veku.

   7. Kategórie príjemcov osobných údajov
   Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia Corplife Slovensko ako príjemcovia údajov sú:

   • Corplife GmbH, FN 442616g
   • ECOVIS LA Partners Audit, IČO: 44 971 991
   • SENKOVIC, s.r.o., IČO: 47 253 037

   Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje, sú:

   • dodávatelia služieb a tovarov
   • poskytovatelia IT služieb
   • poskytovatelia právneho, daňového a účtovného poradenstva, znalci
   • inkasné spoločnosti
   • súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori
   • iné osoby patriace do podnikateľskej skupiny Corplife alebo prepojeným osobám
   • Corplife Slovensko údaje o príjemcoch pravidelne aktualizuje.

    8. Prenos osobných údajov
    Osobné údaje budú spracovávané a uchovávané v Slovenskej republike alebo v Rakúsku.

    Upozorňujeme, že získané osobné údaje môžu byť poskytnuté na prenos a spracúvanie v rámci Európskej únie.

    Osobné údaje je dovolené prenášať do tretej krajiny mimo Európskej únie alebo medzinárodným organizáciám výlučne podľa podmienok upravených v Nariadení.

    9. Doba uchovávania osobných údajov
    Corplife Slovensko uchováva osobné údaje dotknutej osoby najmenej po dobu trvania zmluvného vzťahu.

    Osobné údaje sú však uchovávané po dobu povinne predpísanú podľa príslušných právnych predpisov.

    V prípade uplatňovania právnych nárokov sú osobné údaje uchovávané najviac 2 roky po uplynutí premlčacích lehôt, pokiaľ právny predpis neurčuje dlhšiu dobu uchovávania.

    Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

    10. Profilovanie
    Corplife Slovensko nespracúva osobné údaje automatizovaným spôsobom pre účely vyhodnotenia niektorých aspektov dotknutej osoby (profiling).

    11. Technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov
    Spoločnosť Corplife Slovensko využíva najmodernejšie informačné technológie pre účely bezpečného uchovávania a prenosu dát.

    Pri svojej činnosti používa najmä aktuálny softvér zodpovedajúci požiadavkám Privacy by Design a Privacy by Default, štandardné bezpečnostné nástroje a pravidelne venuje pozornosť odborným znalostiam svojho personálu.

    12. Práva dotknutej osoby
    Každá dotknutá osoba má nasledujúce práva:

    • Právo požadovať prístup k osobným údajom
    • Právo na opravu osobných údajov
    • Právo na vymazanie osobných údajov
    • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
    • Právo na prenosnosť svojich osobných údajov
    • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a proti rozhodnutiu, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (profilovanie)
    • Právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
    • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
    • Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článku 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

    Voči Corplife Slovensko si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti, elektronickými prostriedkami alebo ústne.

    Informácie sa môžu poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

    13. Odvolanie súhlasu
    Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, pričom zákonnosť spracúvania jej osobných údajov na základe udeleného súhlasu ostáva do okamihu odvolania súhlasu zachovaná.

    Udelený súhlas na uchovávanie osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať oznámením prostredníctvom e-mailovej adresy: gdpr@corplife.sk. Corplife Slovensko môže v prípade pochybností o totožnosti vyžadovať jej preukázanie alebo iný spôsob autentifikácie odvolania súhlasu.

    14. Právo na informácie a právo namietať
    Dotknutej osobe poskytneme kedykoľvek bezplatne informáciu, aké osobné údaje sme o nej získali a za akým účelom. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte prostredníctvom nasledovnej e-mailovej adresy: gdpr@corplife.sk.

    Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať poplatok za poskytnutie informácií iba v takých prípadoch, ktoré sú upravené Nariadením.

    Na získanie informácie sa musíte identifikovať ako osoba, o ktorej má byť poskytnutá informácia, alebo preukázať, že ste oprávnený prijať informáciu týkajúcu sa tretej osoby.
    Ste oprávnený kedykoľvek namietať proti použitiu Vašich osobných údajov, a to zaslaním správy na e-mailovú adresu: gdpr@corplife.sk.

    Zablokovanie a vymazanie Vašich osobných údajov sa riadi právom stanovenými podmienkami. Zablokovaním Vašich osobných údajov najmä zabezpečíme, že žiadne ďalšie informácie a správy Vám nebudú od nás zasielané.

    Upozorňujeme, že výmaz osobných údajov je možný až po uplynutí zákonných alebo zmluvných lehôt určených na ich uchovávanie.

    Právne predpisy týkajúce sa spracúvanie osobných údajov sú:

    1. NARIADENIE (EÚ) 2016/679 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohyb takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

    2. Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    V prípade záujmu o podrobnejšie informácie alebo v prípade uplatnenia Vašich práv nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom
    e-mailu, telefonicky alebo poštou:
    e-mail: gdpr@corplife.sk
    telefón: 0911 385 076
    adresa: Kutlíkova 1755/17, 852 50 Bratislava

    Od 25. mája 2018 sú aktuálne informácie zverejnené na webovej stránke www.corplife.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

    Podmienky Corplife Slovensko o ochrane osobných údajov a informácie o spracúvaní sa uplatňujú od 25. mája 2018. Spoločnosť Corplife Slovensko tieto podmienky pravidelne reviduje a aktualizuje.

JAZYK
 • en
 • de
1
SOCIÁLNE